Thu và Chi

1. Nguồn thu của Trung tâm bao gồm các khoản đóng góp của các cổ đông Trung tâm và các khoản tài trợ, viện trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Nguồn thu của Trung tâm gồm các khoản thu sau:
- Tiền của cổ đông để bảo trợ cho 1 loài dược liệu;
- Tiền, các giá trị tài sản tương đương tiền của cổ đông và các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, viện trợ;
- Các hiện vật có giá trị, các trang thiết bị máy móc phục vụ việc bảo tồn, nghiên cứu khoa học các loài cây dược liệu của các cổ đông và của các các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, viện trợ;
- Các hỗ trợ kỹ thuật và các khoản thu khác chưa được liệt kê ở trên của các cổ đông và các các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, viện trợ.

Các nguồn thu được ghi chép đầy đủ vào sổ thu của Trung tâm tại thời điểm phát sinh và được phân loại theo nguồn gốc (nguồn từ cổ đông hay nguồn tài trợ, viện trợ); theo hình thức (nguồn tiền mặt, tương đương tiền mặt hay nguồn hiện vật, hỗ trợ kỹ thuật).

Việc tiếp nhận tài trợ, viện trợ của Doanh nghiệp xã hội (Căn cứ Điều 3 Nghị định 96/2015/NĐ-CP ) như sau:

Doanh nghiệp xã hội tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định của pháp luật về tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam để thực hiện mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.

Việc tiếp nhận tài trợ phải lập thành văn bản. Văn bản tiếp nhận tài trợ phải có các nội dung: Thông tin về cá nhân, tổ chức tài trợ, loại tài sản, giá trị tài sản hoặc tiền tài trợ, thời điểm thực hiện tài trợ, yêu cầu đối với doanh nghiệp tiếp nhận tài trợ, họ, tên và chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của các bên.

Các khoản tài trợ phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học để tìm ra các phương thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, tăng cường sức khoẻ được nhà nước miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và hưởng các ưu đãi theo quy định của luật thuế hiện hành.

2. Chi tiêu của Trung tâm bao gồm các khoản chi như sau:

- Chi cho việc trồng, chăm sóc, bảo tồn và việc nghiên cứu khoa học để tìm ra các phương thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, tăng cường sức khoẻ từ các loài cây dược liệu được ghi nhận trong danh sách cây dược liệu của Trung tâm;
- Chi cho việc bảo dưỡng, duy trì cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm và trả lương thường xuyên cho người quản lý và người lao động;
- Chi để thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước: chi bảo hiểm xã hội cho người lao động, nộp các loại thuế và các trách nhiệm khác của doanh nghiệp với nhà nước.

3. Nguyên tắc thu – chi:
Hoạt động thu và chi phải đúng sứ mệnh và mục tiêu xã hội của Trung tâm. Các nguồn thu – chi phải được thông báo công khai liên tục trên mạng và cho Đại hội đồng cổ đông tại các cuộc họp thường niên hoặc bất thường.

Tài sản và sử dụng tài sản

1. Tài sản của Trung tâm là tài sản chung của cộng đồng, được đóng góp bởi các cổ đông, các nhà hảo tâm (cá nhân, tổ chức) trong và ngoài nước, du khách thập phương và chỉ sử dụng tài sản của Trung tâm nhằm mục đích bảo tồn và nghiên cứu khoa học các loài cây dược liệu để tìm ra các phương thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, tăng cường sức khoẻ cho nhân dân.

Tài sản của Trung tâm được coi là tài sản thuộc sở hữu chung của cộng đồng, không thực hiện phân chia tài sản của Trung tâm đối với các cổ đông hay bất cứ tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tài sản của Trung tâm bao gồm: Tiền, đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, kết quả nghiên cứu khoa học các loài cây dược liệu, các trang thiết bị và những tài sản khác, quyền sở hữu các cây thuốc trong phạm vi hoạt động của Trung tâm, quyền sở hữu trí tuệ với các phương thuốc, các quyền sở hữu trí tuệ khác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trung tâm.

2. Các nghiên cứu khoa học về tính năng của các loài cây dược liệu, các bài thuốc chữa bệnh, bảo vệ và tăng cường sức khoẻ được Trung tâm đăng tải trên website của Trung tâm và trên các phương tiện đại chúng được coi là tài sản chung của cộng đồng; mọi cá nhân, tổ chức có thể sử dụng các nghiên cứu khoa học trên nhằm mục đích chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ.

- Các doanh nghiệp y dược sử dụng các nghiên cứu khoa học này nhằm mục đích sản xuất thuốc phòng và chữa bệnh  hoặc nhằm tiếp tục phát triển các nghiên cứu của Trung tâm phải có văn bản gửi đến Trung tâm và được Trung tâm xác nhận.
Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam
Mã số thuế: 0109864262 - Ngày cấp: 21/12/2021
Địa chỉ: Thôn Hợp Nhất, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội
Điện thoại: 090.395.8888 (Tiến sỹ Lê Hồng Thăng) - Email: VuonThuocTanVien@gmail.com
Stk: 0988552960 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)